εὐφραίνεται

εὐφραίνεται
εὐφραίνω
cheer
pres ind mp 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • веселити — ВЕСЕЛ|ИТИ (43), Ю, ИТЬ гл. Веселить, доставлять радость: Питиѥ мѣрьное сыть напълнѩѥть и веселить. Изб 1076, 237; оувѣсть же ˫ако молитсѩ. ѥгда премѣнитсѩ мѩтежа. и зрить ˫ако веселить оумъ ѡ г(с)ѣ просвѣтивъсѩ. (εὐφραίνεται) ПНЧ 1296, 111; жена… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • веселитисѧ — ВЕСЕЛ|ИТИСѦ (234), ЮСѦ, ИТЬСѦ гл. 1.Радоваться, веселиться, ликовать: въспри˫а ты блага˫а въ животѣ своѥмь. ˫ако же и оубогыи зъла˫а. тѣмь же онъ веселить сѩ. а ты стражеши. Изб 1076, 41 об.; Кръвию своѥю очьрвила ѥста. нетьлѣньноую ризоу и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ευφραντός — εὐφραντός, ή, όν (Α) [ευφραίνω] 1. ενεργ. αυτός που προκαλεί ευφροσύνη, ο ευχάριστος 2. παθ. αυτός που ευφραίνεται, ο γεμάτος χαρά 3. (το ουδ. πληθ.) τὰ Εὐφραντά τίτλος έργου τού Τιμοκράτους. επίρρ... εὐφραντῶς (Μ) ευχάριστα, ευάρεστα …   Dictionary of Greek

  • θυρσοχαρής — θυρσοχαρής, ές (Α) αυτός που χαίρεται με τον θύρσο, δηλ. που ευφραίνεται με τις διονυσιακές πομπές. [ΕΤΥΜΟΛ. < θύρσος + χαρής (< χάρος, τό «χαρά»), πρβλ. αιμο χαρής, περιχαρής] …   Dictionary of Greek

  • παγχαρής — παγχαρής, ές (Α) 1. αυτός που χαροποιεί, που ευφραίνει τους πάντες και τα πάντα 2. γεμάτος από χαρά, αυτός που χαίρει, που ευφραίνεται υπερβολικά. [ΕΤΥΜΟΛ. < παν * + χαρής (< χαίρω / χαίρομαι)] …   Dictionary of Greek

  • πολεμοκέλαδος — ον, Α αυτός που ευφραίνεται με τον θόρυβο τού πολέμου. [ΕΤΥΜΟΛ. < πόλεμος + κέλαδος «θόρυβος, βοή» (πρβλ. νεο κέλαδος)] …   Dictionary of Greek

  • ИОАКИМ И АННА — [греч. ᾿Ιωακεμ κα ῎Αννα], святые, праведные (пам. 9 сент.), родители Пресв. Богородицы. И. и А., как и др. библейские праведники родственники Иисуса Христа по плоти, именуются в правосл. литургическом предании богоотцами. Термин θεοπάτωρ… …   Православная энциклопедия

  • ИОАНН ПРЕДТЕЧА — [Иоанн Креститель; греч. ᾿Ιωάννης ὁ Πρόδρομος], крестивший Иисуса Христа, последний ветхозаветный пророк, открывший избранному народу Иисуса Христа как Мессию Спасителя (пам. 24 июня Рождество Иоанна Предтечи, 29 авг. Усекновение главы Иоанна… …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”